Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnosti KBS Group s.r.o. se sídlem Na úlehli 1274/3, Michle,
141 00 Praha 4, IČO 08489131 provozovatele www.fit-tasty.cz pro dodávky chlazených jídel

I.VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek mají níže uvedené termíny následující
význam:
„Prodávající“ je KBS Group s.r.o. se sídlem Na úlehli 1274/3, Michle, 141 00 Praha 4, IČO
08489131
„Ceník“ je ceník vydávaný Prodávajícím, kterým jsou určeny ceny jednotlivých druhů Zboží.
Ceník je uveřejněn na internetových stránkách Prodávajícího www.fit-tasty.cz.
„Kupní cena“ je cena Zboží, vypočítaná Prodávajícím jako násobek Zboží dodaného Kupujícímu
a ceny Zboží určené Ceníkem.
„Kupující“ je fyzická nebo právnická osoba, která s Prodávajícím uzavře kupní smlouvu na
dodávku Zboží prostřednictvím závazné objednávky.
„Zboží“ jsou produkty Prodávajícího nabízené na internetových stránkách www.fit-tasty.cz.

II.ZBOŽÍ

1. Prodávající se zavazuje vyrobit Zboží dle objednávky Kupujícího, Zboží Kupujícímu
dopravit na své náklady do místa určeného Kupujícím a tam Zboží odevzdat Kupujícímu
způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku. .
2. Řidič rozvážející Zboží předá Zboží Kupujícímu, osobě Kupujícím určené nebo jiné osobě
přítomné v místě určeném Kupujícím jako místo dodávky Zboží. Pokud není na místě
určeném Kupujícím jako místo dodání Zboží žádná osoba, které by mohlo být Zboží
předáno, bude Zboží doručeno bez osobního předání tzv. „nechat u dvěří“, kdy se má za to,
že Kupující Zboží převzal okamžikem uskutečnění neosobního předání. Prodávající nenese
žádnou odpovědnost za případnou ztrátu, odcizení nebo znehodnocení Zboží. Okamžikem
odevzdání Zboží Kupujícímu přechází na Kupujícího nebezpečí škody na Zboží.
3. Pokud nebude možné Zboží kupujícímu doručit z důvodu buď jeho nepřítomnosti či
nezajištění osoby, která Zboží převezme a ani nebude možné nechat Zboží tzv. „nechat u
dveří“ nebude toto Zboží dodáno. Pokud si Kupující dohodne jiný tzn. náhradní termín, ten
bude zpoplatněn 100 Kč a budou uhrazeny v hotovosti při předání Zboží kurýrovi.
4. Prodávající se zavazuje informovat Kupujícího o aktuální nabídce Zboží prostřednictvím
jídelníčku uveřejněného na internetových stránkách Prodávajícího www.fit-tasty.cz a dále o
aktuální ceně Zboží prostřednictvím Ceníku uveřejněného na internetových stránkách
Prodávajícího www.fit-tasty.cz.
5. Prodávající se zavazuje vyrábět Zboží dle platných norem a předpisů ČR s použitím
kvalitních a čerstvých surovin a dále se zavazuje informovat Kupujícího o složení Zboží v
souladu s platnými právními předpisy a návodu na přípravu Zboží.
6. Zboží je dodáváno v chlazeném stavu. Zboží musí být až do jeho konzumace udržováno v
chladu. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za jakost Zboží, pokud po odevzdání
Zboží Kupujícímu dojde k porušení skladovacích podmínek.
7. Zboží musí být spotřebováno do dne uvedeného na štítku. Po otevření je nutné Zboží ihned
spotřebovat

III. OBJEDNÁVKA

1. Objednávku Zboží lze provést následujícím způsobem prostřednictvím on-line formuláře
umístěného na internetových stránkách www.fit-tasty.cz, kdy k uzavření kupní smlouvy
dojde mailovým potvrzením objednávky ze strany Prodávajícího.

2. Objednávku Zboží je třeba uskutečnit nejméně 2 pracovní dny přede dnem, na který má být
Zboží dodáno, objednávky uskutečněné po 17 hodině budou registrovány k dodávce Zboží,
která se má uskutečnit třetího pracovního dne po uplynutí daného dne. Každá učiněná
objednávka je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy.
3. V případě, že si Kupující objedná Zboží prostřednictvím on-line formuláře, je podmínkou
řádného dokončení objednávky vyslovení souhlasu s těmito všeobecnými obchodními
podmínkami. Po odeslání objednávky je automaticky vygenerováno potvrzení o provedení
objednávky, které je odesláno na e-mail určený Kupujícím. K uzavření kupní smlouvy dojde
následným telefonickým potvrzením o akceptaci objednávky ze strany Prodávajícího.
4. Po uzavření první kupní smlouvy mezi Kupujícím a Prodávajícím je Kupujícímu přiděleno
přihlašovací jméno a heslo ke vstupu do Zákaznické sekce. Kupující je oprávněn si heslo
změnit.
5. Každý Kupující, kterému je přiděleno přihlašovací jméno a heslo, si může nadále spravovat
své stávající objednávky či provést novou objednávku. Provedení jakékoliv nové
objednávky Zboží v systému je podmíněno vyslovením souhlasu s těmito všeobecnými
obchodním podmínkami. Po provedení objednávky je systémem automaticky vygenerováno
potvrzení o tom, že objednávka byla provedena a že byla akceptována Prodávajícím, a toto
potvrzení je Kupujícímu zasláno na e-mail určený Kupujícím. Tímto okamžikem je uzavřena
kupní smlouva.

IV. ZMĚNA/ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY, KREDIT PENĚŽENKY
1. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu změny objednávky, jako je zejména zrušení
objednávky Zboží či změna objednaného programu, ve lhůtě nejméně 2 pracovní dny přede
dnem, na který má být Zboží dodáno. Změnám, o kterých Kupující informuje Prodávajícího
v kratší lhůtě, než je uvedeno v předchozí větě, nebude ze strany Prodávajícího vyhověno,
Zboží bude Kupujícímu řádně dodáno a Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za
takto dodané Zboží v plné výši.
2. Pokud Kupující změní/zruší objednávku Zboží ve lhůtě 2-5 pracovních dnů přede dnem, na
který má být Zboží dodáno, Prodávající provede změnu/odhlášku takto změněné/zrušené
objednávky s tím, že dle pokynu Kupujícího:
a) Prodávající prodlouží stávající objednávku Kupujícího o příslušný počet
zrušených dnů,
b) Kupující si převede uhrazenou část kupní ceny za takto změněné/odhlášené
Zboží do tzv. peněženky, kterou může použít k úhradě jiného, jím zvoleného
Zboží. Platnost kreditu je jeden rok.
c) pokud Kupující nevyužije ani jedné z možností dle písm. a), b) tohoto odstavce,
vznikne Prodávajícímu nárok na poměrnou část kupní ceny odhlášeného Zboží
(tzv. storno), a to ve výši:
 50 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě 2 až 5 pracovních dnů přede dnem, na
který má být Zboží dodáno a dále
 ve výši 10 % kupní ceny za Zboží odhlášené ve lhůtě delší než 5 pracovních dnů
přede dnem, na který má být Zboží dodáno.
 Na zbývající část Kupujícím uhrazené kupní ceny Zboží po odečtení uvedeného
storna, vystaví Prodávající dobropis a tento zašle Kupujícímu na jím v objednávce
určenou e-mailovou adresu s výzvou k uvedení čísla bankovního spojení, na který mu
má být příslušná částka vrácena. Splatnost dobropisu je 30 dnů od jeho vystavení na
bankovní účet určený Kupujícím dle předchozí věty.
3. Změnu objednávky Zboží či zrušení objednávky Zboží je možno provést v pracovní dny buď
prostřednictvím e-mailu: objednavky@fit-tasty.cz nebo prostřednictvím systému ve svém
zákaznickém profilu.

4. Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 00:00 hod. – 17.00 hod. daného pracovního dne
se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit druhého dne po uplynutí daného
pracovního dne.
5. Změny či zrušení uskutečněné v rozmezí 17.00 hod. – 23:59 hod. daného pracovního dne
se registrují k dodávce Zboží, která se má uskutečnit třetího dne po uplynutí daného
pracovního dne.

V. KUPNÍ CENA

1. Kupující se zavazuje objednané Zboží v místě jím určeném od Prodávajícího převzít, a to i
způsobem určeným v čl. II odst. 2 těchto podmínek, a uhradit Prodávajícímu za toto Zboží
řádně a včas Kupní cenu.
2. Prodávající vyúčtuje Kupní cenu Kupujícímu fakturou s datem splatnosti do 4 dnů ode dne
vystavení faktury. Prodávající je oprávněn vystavit Kupujícímu fakturu v den, kdy si Klient
Zboží objedná a zašle Kupujícímu fakturu e-mailem.
3. Kupující uhradí Prodávajícímu Kupní cenu na základě vystavené faktury v hotovosti
rozvážejícímu řidiči nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího pod
variabilním symbolem určeným ve faktuře.
4. Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu cenu za Zboží nejpozději v den předání prvního
Zboží z objednaného programu. V případě převodu na účet se rozumí, že částka bude
připsána na účet nejpozději v den předání prvního Zboží z objednaného programu.
5. V případě platby Kupní ceny v hotovosti rozvážejícímu řidiči, vystaví řidič Kupujícímu na
přijatou částku Kupní ceny s uvedením období, za které Kupující Kupní cenu uhradil.
Hotovostní platba může být Prodávajícím zpoplatněna.
6. V případě platby Kupní ceny bezhotovostním převodem se Kupní cena považuje za
uhrazenou okamžikem jejího připsání na bankovní účet Prodávajícího.
7. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající požadovat po Kupujícím
zaplacení úroku z prodlení.
8. V případě prodlení s úhradou Kupní ceny může Prodávající odmítnout dodávku
objednaného Zboží až do úplné úhrady Kupní ceny za předchozí dodávky Zboží.

VI. PŘEDPLATNÉ

1. Předplatným se rozumí objednávka Zboží na minimálně 10 pracovních dnů, u takovéto
objednávky je Kupní cena Zboží zvýhodněna v souladu s Ceníkem.
2. V případě prodlení s úhradou předplatného nemá Kupující nárok na slevu z Kupní ceny
Zboží a Kupní cena Zboží bude Kupujícímu doúčtována dle plných cen Zboží uvedených v
Ceníku.

VII. OSTATNÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že jejich vzájemná práva a povinnosti neupravené touto
smlouvou se řídí ust. § 2079 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

2. Kupující a Prodávající shodně uvádějí, že tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou
součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Kupující prohlašuje, že je
mu znění těchto Všeobecných obchodních podmínek známo a že je jejich obsah jasný a
srozumitelný.
3. Prodávající zpracovává jen osobní údaje Kupujícího nezbytné pro účely přípravy anebo
realizace uzavřené Kupní smlouvy, případně pro ochranu práv Prodávajícího; ostatní

osobní údaje pak případně na základě svobodného souhlasu Kupujícího uděleného
v průběhu vzájemného kontaktu a kdykoli odvolatelného.
4. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů z uzavřených kupních smluv je
Česká obchodní inspekce. Více informací naleznete na internetových stránkách České
obchodní inspekce www.coi.cz.
5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 1. 2020